no-img
سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در بيماران مبتلا به افسردگي اساسی - سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو


سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

ادامه مطلب

پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در بيماران مبتلا به افسردگي اساسی
zip
اکتبر 13, 2017

پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در بيماران مبتلا به افسردگي اساسی


پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در بيماران مبتلا به افسردگي اساسی,دانلود پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در بيماران مبتلا به افسردگي اساسی,خرید پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در بيماران مبتلا به افسردگي اساسی

پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در بيماران مبتلا به افسردگي اساسی

پایان-نامه-مقايسه-ي-مؤلفه-هاي-ذهن-آگاهي-و-صبر-در-بيماران-مبتلا-به-افسردگي-اساسی

پایان نامه حاضر با عنوان بررسی مقايسه ي مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي، اضطراب منتشر و افراد بهنجار از سری پایان نامه های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در 163 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده
پژوهش از نوع علي-مقايسه اي بود  جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از کليه بيماران افسرده و مضطربي که از خرداد تا شهريور 1390 به مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکي مشهد مراجعه مي کردند  نمونه مورد مطالعه شامل 30 بيمار مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، 30 بيمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و 30 فرد بهنجار بود  براي نمونه گيري از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شد  ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بودند از : پرسشنامه افسردگي بک، پرسشنامه اضطراب اشپيلبرگر، پرسشنامه پنج مولفه ذهن آگاهي و پرسشنامه صبر  داده ها با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره و آزمون تعقيبي توکي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند  نتايج نشان مي دهند که ميان افراد افسرده، مضطرب و بهنجار از نظر مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر ، تفاوت معناداري وجود دارد (در سطح 0001/0P<)


مقدمه
    اضطراب  و افسردگي  از رايج ترين پديده هاي هيجاني هستند که انسان از آنها رنج مي-برد (لطفي افشار، قاسم زاده، عشايري و گيلاني،1377)  آنچه انسان را در درک و برخورد بهتر با اين پديده ها با مشکلات بيشتري روبرو ميسازد، همبودي اين پديده هاست  همبودي اضطراب و افسردگي در موقعيت هاي باليني به ترديدهاي بحث برانگيزي منجر شده است(تارسيا، پاور و ساناويو ،2003)  در بيست و پنج سال گذشته پژوهش هاي مختلف از روش هاي مختلفي استفاده کرده اند تا تعيين کنند که اضطراب و افسردگي چه تفاوتهاي زيربنايي با يکديگر دارند  از طرفي با توجه به شيوع بالاي اين دو اختلال در جامعه و تاثير منفي آنها بر سلامت روان و کيفيت زندگي افراد جامعه، شناخت عوامل موثر بر شکل گيري اين اختلالات، امري ضروري تلقي مي شود
    يکي از مفاهيمي که اخيرا توجه زيادي را به خود جلب کرده و به نظر مي رسد که نقش مهمي در اختلالات ياد شده دارد، ذهن آگاهي  است  ذهن آگاهي به زبان ساده به معناي آگاه بودن از افکار، اعمال، هيجانات و احساسات است و شکل خاصي از توجه محسوب مي شود؛ به عبارت ديگر، ذهن آگاهي به معناي توجه کردن به شيوه اي خاص است؛ يعني توجه و تمرکزي که داراي اين ويژگي ها باشد: بودن درحال حاضر، هدفمند و بدون قضاوت  اين نوع توجه موجب افزايش آگاهي، شفافيت و وضوح و پذيرش واقعيت حال حاضر مي شود  ذهن-آگاهي بدان معناست که شخص، آگاهي خود را از گذشته و آينده به حال حاضر معطوف کند  زماني که فرد در حال حاضر حضور داشته باشد، واقعيت را با تمام جنبه هاي دروني و بيروني اش مي بيند و درمي يابد که ذهن به دليل قضاوت و تعبير و تفسيرهايي که انجام مي-دهد دائما درحال نشخوار و گفتگوي دروني است
    گرچه ذهن آگاهي از تعليمات قديمي شرقي نشأت گرفته است، ولي امروزه در غرب جايگاه ويژه اي دارد  پژوهش هاي انجام شده، نشان دهنده ي اين نکته هستند که ذهن آگاهي قوياَ در اختلالات افسردگي و اضطراب تاثيرگذار است و از اين رو لازم و ضروري به نظر مي رسد که نقش مؤلفه هاي ذهن آگاهي در اين اختلالات مورد بررسي قرار گيرد و تفاوتهاي اين مؤلفه ها در افراد مضطرب، افسرده و بهنجار معين گردد
    از طرفي ما در جامعه اي زندگي مي کنيم که دين، نقش مهم و غيرقابل انکاري در زندگي افراد آن ايفا مي نمايد و مفاهيم ديني، پيوند گسترده و همه جانبه اي با زندگي مردم دارد  يکي از مفاهيمي که در دين مطرح شده و مورد تأکيد قرار گرفته، مفهوم صبر است  بشر امروز در دنيايي به سر مي برد که از رويدادهاي استرس زاي گوناگون اجتماعي، محيطي، شغلي، خانوادگي و       رنج مي برد؛ اين در حالي است که رفاه حاصل از پيشرفت فناوري، افزايش روحيه ي راحت طلبي و کاهش ظرفيت تحمل را در او موجب شده است  در چنين شرايطي، برخورداري از ويژگي صبر، توان دروني انسان را ارتقاء مي بخشد؛ زيرا خويشتن داري مستلزم مديريت و مهار احساسات است و افراد خويشتن دار از ثبات هيجاني بيشتري برخوردار خواهند بود  اين امر، کارايي آنان را در حيطه هاي گوناگون زندگي افزايش مي دهد (نوري،1387)  در دين، فرد صبور، فردي است اهل گذشت که در هنگام مصايب و مشکلات خداوند را به ياد مي آورد، در کارها مقاومت بيشتري دارد، هنگام بيماري خويشتن داري خود را از دست نمي دهد و در برابر نيازهاي فيزيولوژيک، خودکنترلي بيشتري نشان مي دهد
    با توجه به تعاريفي که در متون ديني براي مفهوم صبر مطرح شده، جالب به نظر مي رسد که مؤلفه هاي اين مفهوم را در افراد مضطرب و افسرده مورد مقايسه قرار دهيم و تفاوت آن با افراد بهنجار را بررسي نماييم


فهرست
مطالب بررسی مقايسه ي مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي، اضطراب منتشر و افراد بهنجار به شرح زیر می باشد:
فصل اول: کليات
1-1-مقدمه        2
1-2-بيان مسأله       4
1-3-اهداف پژوهش        6
1-4-ضرورت و اهميت پژوهش       6
1-5-تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها     8
1-5-1-افسردگي        8
1-5-1-1-تعريف مفهومي     8
1-5-1-2-تعريف عملياتي     8
1-5-2-اضطراب       8
1-5-2-1-تعريف مفهومي     8
1-5-2-2-تعريف عملياتي     9
1-5-3-مؤلفه هاي ذهن آگاهي      9
1-5-3-1-تعريف مفهومي     9
1-5-3-2-تعريف عملياتي       10
1-5-4-مؤلفه هاي صبر       10
1-5-4-1-تعريف مفهومي      10
1-5-4-2-تعريف عملياتي       11

فصل دوم: چهارچوب نظري و پيشينه پژوهش

2-1-مباني نظري      13
2-1-1-افسردگي       13
2-1-2-اضطراب منتشر      14
2-1-3-تفاوتهاي بين افسردگي و اضطراب      15
2-1-4-ذهن آگاهي        16
2-1-4-1-ريشه هاي تاريخي ذهن آگاهي      16
2-1-4-2-انتقال ذهن آگاهي به روانشناسي     18
2-1-4-3-ذهن آگاهي در روانشناسي باليني:موج سوم رفتاردرماني  21
2-1-4-3-1-موج اول رفتاردرماني     21
2-1-4-3-2-موج دوم رفتاردرماني     22
2-1-4-3-3-موج سوم رفتاردرماني    23
2-1-4-3-3-1-مداخلات مبتني بر آموزش ذهن آگاهي    24
2-1-4-3-3-2-مداخلاتي که ذهن آگاهي مؤلفه کليدي آنهاست    26
2-1-4-4-تعاريف ذهن آگاهي       29
2-1-4-5-مفهوم سازي ذهن آگاهي در روانشناسي باليني    31
2-1-4-6-رابطه ذهن آگاهي با مراقبه     36
2-1-4-7-سازه هاي مرتبط با ذهن آگاهي     38
2-1-4-7-1-شيوه هاي پردازشگري ذهني      38
2-1-4-7-2-اشکال هشياري رفلکسي      40
2-1-4-8-رابطه بين ذهن آگاهي، شناخت ضمني و آشکار  43
2-1-5-مباني نظري صبر       46
2-1-5-1-مفهوم صبر      46
2-1-5-2-انواع صبر        49
2-1-5-3-رابطه صبر با مفاهيم مشابه      50
2-1-5-4-صبر در عرفان اسلامي     51
2-1-5-5-مفهوم صبر در قرآن       53
2-1-5-6-زمينه هاي صبر در قرآن     55
2-1-5-7-صبر و ساير مفاهيم در قرآن     59
2-1-5-8-نشانگان صبر      60
2-1-5-9-پيامدهاي صبر       63
2-1-5-10-صبر در روانشناسي       65
2-1-5-11-کارکردهاي صبر     66
2-1-5-12-پايه هاي روانشناختي صبر      69
2-2-پيشينه پژوهش       75
2-2-1-ذهن آگاهي       75
2-2-2-صبر        78
2-3-سؤالات پژوهش       79

فصل سوم: روش و ابزارهاي پژوهش
3-1-مقدمه        81
3-2-جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري     81
3-2-1-داده هاي توصيفي نمونه       82
3-3-ابزارهاي پژوهش      84
3-3-1-آزمون افسردگي بک     84
3-3-2-آزمون اضطراب پنهان و آشکار اشپيلبرگر     84
3-3-3-پرسشنامه صبر       85
3-3-3-1-روايي پرسشنامه      85
3-3-3-2-پايايي پرسشنامه      86
3-3-4-پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن آگاهي      87
3-3-4-1-روايي پرسشنامه      87
3-3-4-2-پايايي پرسشنامه      91
3-4-روش اجرا       92
3-5-روش آماري       92

فصل چهارم: يافته ها
نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

محتوای فصل دوم پایان نامه

دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت

نمونه مقدمه فصل دوم پایان نامه

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

فصل دوم پایان نامه شامل چیست

نحوه نگارش فصل دوم پایان نامه

نیازمندی ها   , سایت آگهی رایگان

مبانی نظری در پایان نامه

 درباره نویسنده

www.lono.ir

سلام و ادب به کابران دوست داشتنی وب سایت 💠💠💠 www.lono.ir 💠💠💠 من حدود 7 ساله در کار بازار یابی و تبلیغات اینترنتی ام سایت های متعددی دارم جهت خرید بک لینک های قدرتمند برای بالا آوردن سایت شما در نتایج گوگل با کلمات کلیدی مورد نظر شما و کمک به سئو سایتتون میتونم از تجربیاتم در اختیار کاربران محترم قرار بدم 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 شاید افرادی بخواهند یک فروشگاه اینترنتی فایل و مقاله مثل ✅✔️ lonoshop.ir ✅✔️(لونوشاپ) یا همین داک لونو :دانلود مقاله داشته باشند میتونم براتون راه اندازی کنم تا بتونید صد در صد صاحب درآمد ماهیانه چند صد هزار تومان بشید . ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ جهت مشاوره در مورد راه اندازی فروشگاه فایل و همچنین تبلیغات اینترنتی با بنده در تماس باشید 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 آی دی تلگرام: wwwlonoir@ شماره تماس : 09214087336 یا از فرم تماس با ما در سایت نظرات پیشنهادات و درخواست های خودتونو ارسال کنید فوری پاسخ داده خواهد شد آرزوی موفقیت برای همه ایرانیان دارم پیروز و شاد باشید ❤️❤️🌺🌺

www.lono.ir 46161 نوشته در سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید