no-img
سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم - سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو


سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم
zip
اکتبر 13, 2017

پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم


پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم,دانلود پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم,خرید پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

پایان-نامه-بررسی-رابطه-جهت-گیری-هدف-سبک-های-یادگیری-با-یادگیری-خودتنظیم

پایان نامه حاضر با عنوان
بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم
از سری پایان نامه های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 146 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

====================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
====================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
        پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با خود تنظیمی دانش آموزان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 2 شهر شیراز در سال 1391-1392 بودند و نمونه پژوهش به حجم 280 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های جهت گیری هدف، سبک های یادگیری و خود تنظیمی بود که از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بودند.       آزمون های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون خطی و آزمون تی مستقل بود. نتایج پژوهش نشان داد که  جهت گیری هدف توانایی پیش بینی خود تنظیمی را در سطح معنی داردارد.سبک های یادگیری توانایی پیش بینی خود تنظیمی را دارد. همچنین، یافته های جانبی پژوهش نیز نشان داد بین سه متغیر جهت گیری هدف، سبک های یادگیری و خود تنظیمی رابطه معنادار وجود دارد.  بین جهت گیری هدف( عملکرد اجتنابی) به تفکیک جنسیت تفاوت معنادار وجود داشت و بین سبک های یادگیری به تفکیک جنسیت تفاوتی مشاهده نشد. همچنین بین خود تنظیمی به تفکیک جنسیت تفاوتی مشاهده نشد.


مقدمه
       امروزه آموزش بنا‌به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از عوامل بسیار مهم در رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  است. ثمربخشی آموزش از یکسو تبدیل کردن انسانهای مستعد به انسانهای سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. نظر‌به چنین اهمیتی است که در عصر کنونی، همه دولتهای جهانی از کوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال توسعه، پرداختن به آموزش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می‌دانند و برای همگانی، سراسری و حتی اجباری کردن آن، تعهدات سنگینی در قانونهای اساسی و بنیادی خود می‌گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری و عمرانی کشور را به این امر مهم اختصاص می‌دهند.
     با توجه به اینکه دانش آموزان، آینده سازان این سرزمین هستند بررسی مشکلات آنها و تلاش برای تحقیق و تفحص پیرامون ریشه مشکلاتشان در مدارس ضرورتی انکار ناپذیر است. بنابراین، هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین جهت گیری هدف ، سبک های یادگیری  با یادگیری خود تنظیمی  است. در این فصل تلاش شده است، بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سوالات، فرضیات و اصطلاحات پژوهش بیان گردد.


فهرست
مطالب پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم به شرح زیر می باشد:
چكيده   
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مساله    3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق    6
اهداف پژوهش    7
اهداف اصلی پژوهش    7
اهداف فرعی پژوهش    8
فرضیات اصلی پژوهش    8
فرضیات فرعی پژوهش    8
1-6-تعریف نظری وعملیاتی متغیرها    9
1-6-1-تعریف نظری متغیرها    9
1-6-2-تعریف عملیاتی متغیرها    10
فصل دوم : ادبیات تحقیق
2- مقدمه    11
2-1- بخش اول: خود تنظیمی    11
2-1-1-مفهوم خود تنظیمی    11
2-1-2-یادگیری خودتنظیمی بندورا    14
2-1-3-خود تنظیمی یادگیری پینتریچ    15
2-1-4- الگوی پیشرفت مهارت برنامه‌‌ریزی    19
2-1-5-تئوری ویگوتسکی دربارۀ بازی روانی اجتماعی    21
2-1-6-1-موقعیت تصویرسازی    21
2-1-5-2- نقش‌ها    23
2-1-6- بازی اجتماعی و روانی و زبان و برنامه‌‌ریزی شخصی    23
2-1-7-ابعاد یادگیری خود تنظیم    26
2-1-8-عامل اصلی پیکربندی خودتنظیمی ‌    26
2-1-9- الگوهاي يادگيري خود تنظیم    28
2-1-10-الگوی یادگیری خود تنظیم زیمرمن    28
2-2- سبک های یادگیری    30
2-2-1- مفهوم سبک یادگیری    31
2-2-2-دسته بندی سبکهای یادگیری    33
2-2-2-1-سبک یادگیری دیداری    33
2-2-2-2-سبک یادگیری شنیداری    34
2-2-3-سبکهای یادگیری در حالت کلی    35
2-2-4-سبکهای یادگیری شناختی    35
2-2-6-خصیصه سبک یادگیری جنبشی و لمسی    36
2-2-8-سبک های یادگیری کلب    38
2-2-8-1-تجربه‌ی عینی    41
2-2-8-2-مشاهده‌ی تأملی    41
2-2-8-3-مفهوم‌سازی انتزاعی    42
2-2-8-4-آزمایشگری فعال    42
2-2-8-5-چرخه یادگیری کلب    44
2-3- جهت گیری هدف    44
2-3-1-مفهوم جهت گیری هدف    45
2-3-2-انواع جهت گیری هدف    47
2-3-3-تقسیم بندی جهت گیری هداف    47
2-3-4-جهت گیری هدف و انگیزه پیشرفت    48
2-3-5-ابعاد جهت گیری هدف    54
2-4-پیشینه داخلی    56
الف- سبکهای یادگیری وخودتنظیمی    56
ب- سبکهای یادگیری وجهت گیری هدف    57
ج- خودتنظیمی وجهت گیری هدف    57
د- رابطه سبک های یادگیری، خود تنظیمی و جهت گیری هدف به تفکیک جنسیت   
2-5-پیشینه خارجی    63
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق    66
جامعه آماری و نمونه آماری    67
ابزار گردآوری اطلاعات    68
1- پرسشنامه سبکهای یادگیری    68
2- پرسشنامه خودتنظیمی    70
3- پرسشنامه جهت گیری هدف    71
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-2-  شاخص‌های آمار توصیفی متغيرهاي پژوهش    73
4-3 ماتریس همبستگی متغيرهاي پژوهش    76
4-4- نتایج تحلیل رگرسیون    77
4-5- نتایج آزمون t    82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- تبیین فرضیه های تحقیق    87
نتایج جانبی تحقیق    93
5-2- پیشنهاد ها    94
پیشنهادهای کاربردی    94
پیشنهادهای پژوهشی    95
5-3-محدودیت ها    95
ضمائم    96
منابع و مآخذ
منابع    111


دانلود فایل

پایان نامه جهت گیری هدف,دانلود پایان نامه سبک های یادگیری,پایان نامه یادگیری خود تنظیم,پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری هدف, سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی,مفهوم خود تنظیمی,ابعاد یادگیری خود تنظیم

 

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

محتوای فصل دوم پایان نامه

دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت

نمونه مقدمه فصل دوم پایان نامه

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

فصل دوم پایان نامه شامل چیست

نحوه نگارش فصل دوم پایان نامه

نیازمندی ها   , سایت آگهی رایگان

مبانی نظری در پایان نامه

 درباره نویسنده

www.lono.ir

سلام و ادب به کابران دوست داشتنی وب سایت 💠💠💠 www.lono.ir 💠💠💠 من حدود 7 ساله در کار بازار یابی و تبلیغات اینترنتی ام سایت های متعددی دارم جهت خرید بک لینک های قدرتمند برای بالا آوردن سایت شما در نتایج گوگل با کلمات کلیدی مورد نظر شما و کمک به سئو سایتتون میتونم از تجربیاتم در اختیار کاربران محترم قرار بدم 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 شاید افرادی بخواهند یک فروشگاه اینترنتی فایل و مقاله مثل ✅✔️ lonoshop.ir ✅✔️(لونوشاپ) یا همین داک لونو :دانلود مقاله داشته باشند میتونم براتون راه اندازی کنم تا بتونید صد در صد صاحب درآمد ماهیانه چند صد هزار تومان بشید . ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ جهت مشاوره در مورد راه اندازی فروشگاه فایل و همچنین تبلیغات اینترنتی با بنده در تماس باشید 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 آی دی تلگرام: wwwlonoir@ شماره تماس : 09214087336 یا از فرم تماس با ما در سایت نظرات پیشنهادات و درخواست های خودتونو ارسال کنید فوری پاسخ داده خواهد شد آرزوی موفقیت برای همه ایرانیان دارم پیروز و شاد باشید ❤️❤️🌺🌺

www.lono.ir 46161 نوشته در سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید